تبلیغات
بهترین روز دنیا - سوالات خداوند در روز قیامت

بهترین روز دنیا

به نام خدایی که دغدغه از دست دادنشو ندارم !!!

سوالات خداوند در روز قیامت

خداوند در روز قامت از تو نخواهد پرسیدکه در دنیا چه اتومبیلی سوار میشدی ... بلکه خواهد پرسید

چند نفر را که وسیله نقلیه نداشتند به مقصد رساندی؟

 

خداوند از تو نخواهد پرسید که خانه ات چند متر بود ... بلکه خواهد پرسید

به چند نفر در خانه ات خوشامد گفتی؟

 

خداوند از تو نخواهد پرسید چه لباس هایی در کمد داشتی ... بلکه خوهد پرسید

به چند نفر لباس پوشاندی؟

 

خداوند از تو نخواهد پرسید که چقدر حقوق میگرفتی ... بلکه خواهد پرسید

ایا سزاوار گرفتن ان بودی؟

 

خداوند از تو نخواهد پرسید که عنوان و مقام شغلی تو چه بود ... بلکه خواهد پرسید

ایا ان را به بهترین نحو انجام دادی؟

 

خداوند از نو نخواهد پرسید چه تعداد دوست داشتی ... بلکه خواهد پرسید

برای چند نفر دوست و رفیق بودی؟

 

خداوند از تو نخواهد پرسید در چه منطقه ای زندگی میکردی ... بلکه خواهد پرسید

چگونه با همسایگانت رفتار میکردی؟

 

خداوند از تو نخواهد پرسید رنگ پوستت چه بوده ... بلکه خواهد پرسید

چگونه انسانی بودی؟

 

خداوند از تو نخواهد پرسید چرا انقد طول کشید تا به جستوجوی رستگاری بپردازی ... بلکه با مهربانی

تو را به جای دروازه جهنم به عمارت بهشتی خود خواهد برد.

 

و در اخر .... خداوند از تو نخواهد پرسید که چرا این مطلب را برای دوستانت نخواندی ... بلکه خواهد پرسید

ایا از خواندن ان برای دیگران در وجدان خود احساس شرمندگی می کردی؟

 [ سه شنبه 31 تیر 1393 ] [ 01:36 ب.ظ ] [ ♥ HeL@$♥ ] [ نظرات() ]